भिडियो ग्यालरी

S.N File Name Published Date Links
1 जलवायु परिवर्तन समुत्थान नमुना कार्यक्रम 2015-03-31 00:00:00
2 नेपालमा जलवायु परिवर्तन एआईसीसी 2016-06-26 00:00:00
3 कृषि सूचना प्रणाली नेपाल 2016-06-26 00:00:00
4 कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन आईसीटी सामग्री प्रयोग 2016-06-26 00:00:00
5 AMIS वृत्तचित्र 2017-04-12 00:00:00
6 कृषि मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन 2018-08-20 12:11:48
7 हाम्रो कृषि जिंगल 2018-08-19 14:13:53
8 आयो कृषि सूचना प्रणाली 2018-08-19 16:30:06
9 हाम्रो कृषि बिज्ञापन 2019-06-03 14:25:52